Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand door Winozof

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Pageboy Fromwood & Associates SCS hierna "Winozof" genoemd.

Boterbloemenlaan 10, 3080 Tervuren (België)

BTW BE 0651.613.831 - RPR Brussel

E-mail info@winozof.be

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Winozof aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Winozof kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

Winozof is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Waar vermeld, zijn de bepalingen enkel van toepassing op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onder « wijn » verstaan we: alcoholische drank verkregen door het vergisten van druiven, fruit wijnranken (inclusief Vitis vinifera). In Europa, volgens de wettelijke definitie, is de wijn  uitsluitend verkregen door alcoholische gisting, geheel of gedeeltelijk, van verse druiven, al dan niet geplet, of van druivenmost.

De « champagne », ook wel champagne wijn genoemd, is een Franse schuimwijn, beschermd door een gecontroleerde oorsprongsbenaming (AOC), waar de reglementering over verschillende eeuwen noodzakelijk was voor totstandkoming. 

De naam komt van Champagne, een gebied ten noordoosten van Frankrijk. De geografische grenzen, druivensoorten, de opbrengst en de totale productie van champagne zijn de belangrijkste kenmerken van de benaming.

Onder “sterkedranken” horen we: alcoholhoudende drank verkregen door destillatie, eventueel gevolgd door maceratie of infusie van landbouwgrondstoffen. Deze productieprocessen onderscheiden sterke alcoholische dranken met alcoholische dranken geproduceerd door fermentatie, bijvoorbeeld bier, wijn of cider).

« Accessoires » zijn alle voorwerpen die betrekking hebben met wijn, champagne, sterkedrank, gastronomie en oenologie in het algemeen.

Deze tekst is een officieuze Nederlandse vertaling van de “Conditions générales de vente à distance de Winozof”. Deze vertaling heeft geen juridische waarde, deze is de exclusiviteit van de originele Franse versie. Echter hopen wij dat deze vertaling nuttig zal zijn. Om de originele versie te raadplegen, gelieve deze link te volgen.

3.TOTSTANDKOMING VERKOOP OP AFSTAND

Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7), vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “betalen” in te drukken en de betaling uit te voeren (tenzij betaling bij levering voorzien is).

Om een product telefonisch te bestellen, belt de klant naar het nummer +32 (0) 2 / 688.49.03 en wordt hij door het verkoopproces begeleid door de telefonist.

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.winozof.be terug te vinden zijn, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op onze website of via telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de aankoop gesloten. Klanten die geen mailadres hebben, kunnen hun telefonische bestelling per sms laten bevestigen.

Winozof behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Winozof weigeren deze uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Winozof besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan Winozof haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

5. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW, andere taksen en bijdragen inbegrepen.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Een standaard levering of verzending van een bestelling met een waarde van meer dan 250 euros (inclusief alle belastingen) is gratis, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

6. BETALING

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen:

a) contant bij de levering en de regeling van een hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 3000 € (inclusief alle belastingen).

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer (IBAN) : BE27 6511 5775 7873 - BIC (SWIFT) : KEYTBEBB.

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

Bij een bestelling voor levering via koerier aan huis of in een afhaalpunt dient de klant steeds volledig te betalen bij de bestelling.

7. LEVERING

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

In geval van afwezigheid op de overeengekomen datum of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de levering door de klant, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. Hetzelfde geldt indien de klant de afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt.

In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op +32 (0) 2 / 688.49.03.

De levering aan huis gebeurt in principe door onze levering of een koerier (enkel op gelijkvloers).

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten.

Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. Indien het door de klant gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behoudt Winozof zich het recht voor om het pak in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen.

8. LEVERINGSTERMIJN

Voor producten die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, neemt Winozof contact met de klant op en stelt hem verschillende leveringsdata voor.

Voor de artikelen die niet van voorraad op het moment van de bestelling zijn, zal de levertijd in functie van de voorzieningsverplichtingen variëren. Zodra de artikelen van voorraad zullen zijn, zal Winozof met de klant contact opnemen om een leveringsdatum vast te stellen in geval van levering aan woonplaats. In geval van levering in punt van intrekken, wordt de klant verwittigd wanneer de bestelling beschikbaar aan het punt van intrekken of winkel Winozof is.

Winozof is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

9.CONTACT

9.1 Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Winozof webshop op +32 (0) 2 / 688.49.03 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via info@winozof.be.

9.2 Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@winozof.be.

10. GARANTIEVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);

- de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;

- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

Elk verzoek om optreden moet aan onze dienst na verkoop binnen de 2 werkdagen gericht zijn die de levering, per e-mail alleen, aan info@winozof.be per direct volgen. Overschreden deze termijn, zal de vraag automatisch als zijnde geacht worden onaanvaardbaar. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Winozof aangewezen derde, vervalt de garantie.

Deze voorwaarden en de beperkingen beïnvloeden de gerechtelijke procedure niet op dit gebied.

11. HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen. De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

De klant deelt schriftelijk, binnen de 14 dagen vanaf de levering, zijn intrekkingsbeslissing mee. Deze mededeling is mogelijk via e-mail via info@winozof.be, of per post aan het adres Boterbloemenlaan 10, 3080 Tervuren. Winozof verzendt u een bevestigingse-mail na ontvangst van uw intrekkingsbeslissing.

De klant stuurt de producten op zijn kosten terug, aan het hoofdkantoor van Winozof, op het postadres Boterbloemenlaan 10, 3080 Tervuren, met de rekening of met de kassabon binnen de 14 dagen vanaf de levering worden vergezeld.

De producten moeten, in de mate van het mogelijke, in hun verpakking van oorsprong, met alle geleverde toebehoren, en hun stand van oorsprong teruggestuurd worden. De klant is verantwoordelijke voor de devaluatie van de producten die uit de andere hanteringen volgen, dan deze vereist om de natuur, de kenmerken vast te stellen, ofwel nog de goede werking van deze producten te zien. De klant eveneens is verplicht om de producten te eerbiedigen en om ze zorgvuldig te hanteren.

Binnen de 14 dagen die de communicatie aan Winozof van de beslissing van de intrekkingsklant volgen, kan de klant verkiezen om zich onder de vorm van een bon van aankoop of via bankoverschrijving te laten terugbetalen (verminderd met de devaluatie bovenvermeld, eventueel). Geen enkele vergoeding zal contant echter kunnen verkregen zijn. Winozof behoudt zich het recht voor om de vergoeding uit te stellen tot de terugwinning van de artikelen.

12. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

13. EVENTUELE KLACHTEN EN GESCHILLEN

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij :

Pageboy Fromwood & Associates SCS 

Boterbloemenlaan 10

3080 Tervuren

Tel. +32 (0) 2 / 688.49.03 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u)

E-mail info@winozof.be

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De klant kan ook terecht op het online ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01/01/2017.