Door zich toegang te verschaffen tot de website van Winozof (www.winozof.be) en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden van de Winozof en ze te aanvaarden.

Informatie op de website van Winozof

Winozof waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van Winozof correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan Winozof te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van Winozof of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van Winozof, verstrekt door Winozof, de andere vennootschappen van Winozof of derden, zijn enkel bestemd voor Europees verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van Winozof of van de andere vennootschappen van Winozof, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en Winozof kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met Winozof en/of elke eenzijdige verbintenis van Winozof. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt. De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van Winozof.

De internetgebruiker kan terecht aan Winozof medewerkers of vertegenwoordigers voor bijkomende inlichtingen en eventueel een gepersonaliseerd aanbod.

Producten en diensten op de website van Winozof

De producten en diensten op de website van Winozof zijn enkel bestemd voor Europees verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van Winozof, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. De tarieven op de website van Winozof gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van de deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van Winozof.

Toegangsmogelijkheden voor enkele voorbehouden delen van de website van Winozof

Enkele delen van de website van Winozof zijn slechts toegankelijk voor de internetgebruiker die zich identificeert door het middel van toegangsmogelijkheden zoals een gebruikersidentificatiecode (userid) en een paswoord. Om toegang tot deze voorbehouden delen van de website van Winozof te krijgen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om zich voorafgaand te registreren door een formulier in te vullen. De internetgebruiker kan te allen tijde en via de website de persoonsgegevens verbeteren die aan Winozof werden doorgegeven. De toegangsmogelijkheden zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De internetgebruiker is alleen aansprakelijk voor het gebruik ervan en voor het bewaren van hun vertrouwelijk karakter en verbindt zich ertoe ze niet door te geven aan derden. De toegangsmogelijkheden van de internetgebruiker kunnen op elk moment door hem veranderd of herroepen worden. In de mate van het mogelijke, zal Winozof alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met deze verandering of deze herroeping rekening te houden. Tot op dit ogenblik en behoudens zware of opzettelijke fout van Winozof, is de internetgebruiker alleen aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor Winozof of voor derden zou voortvloeien uit elk gebruik of misbruik gemaakt door hem of door derden via die toegangsmiddelen.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website van Winozof

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn Winozof en haar aangestelden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van verlies van winst, kosten om zich een gelijkaardige dienst of product aan te schaffen of verlies van een opportuniteit) die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website van Winozof of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is.

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is Winozof op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de website van Winozof als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de website van Winozof, staking of het optreden van elk geval van overmacht.

Beschikbaarheid van de website van Winozof

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet Winozof zich in om haar website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.

Winozof verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. Winozof behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. Winozof stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers over ervan te informeren.

Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt Winozof zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel de website van Winozof of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen : een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de website.

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

Winozof behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de website van Winozof zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, layout en informaticaprogramma's.

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de website van Winozof. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de website van Winozof, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website van Winozof, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Winozof. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van de website van Winozof, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de website van Winozof of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Winozof.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de website van Winozof bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van Winozof of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

Hyperlinks

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan Winozof niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit van Internet sites van derden naar de website van Winozof, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van de website van Winozof, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van Winozof. De framing van het geheel of van delen van website van Winozof is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Winozof.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt Winozof geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop de website van Winozof naar de Internet sites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze internetsites. De toegang tot deze Internet sites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze internetsites kunnen onderworpen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van Winozof. Winozof is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Mededelingen van de internetgebruikers

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, moet elke mededeling van de internetgebruiker met betrekking tot de website van Winozof naar volgend e-mailadres worden gestuurd: webmaster@winozof.be.

Alle mededelingen die gegevens, vragen, commentaar, ideeën en suggesties bevatten en via e-mail of elk ander middel naar de website van Winozof worden doorgestuurd, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, onder voorbehoud van de beroepsdiscretie van Winozof en van de rechten die aan de internetgebruikers zijn toegekend, met name door de wetgeving over de privacy. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen deze mededelingen, binnen de 5 jaren na het doorsturen en zonder enige tegenprestatie van welke aard ook, door Winozof opnieuw gebruikt worden, gedeeltelijk of volledig gekopieerd worden, gewijzigd worden en opnieuw verspreid worden door Winozof, onder om het even welke vorm, via elk middel en voor alle doeleinden.

Toepassing van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van Winozof bezoekt. Winozof behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijziging op de website van Winozof. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van Winozof bezoekt, zijn in elk geval deze die op de website van Winozof zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

Toepasselijke regels en bevoegde autoriteiten

Deze gebruiksvoorwaarden voor de Winozof-website zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd bij geschillen, behoudens gevallen waarbij de bevoegde rechtbanken vastgelegd zijn door wettelijke of reglementaire bepalingen, van dwingend recht of openbare orde (met name bij geschillen met consumenten).


Een cookie, wat is dat ?

Een cookie is een bestand met informatie over het surfgedrag van websitebezoekers. Dit betekent dat het bepaalde voorkeuren onthoudt zoals de taalkeuze. Technisch gezien wordt een cookie aangemaakt door de server van de bezochte website, maar geregistreerd op het computersysteem van de gebruiker (harde schijf).

Concreet

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site www.winozof.be. Andere zijn nuttig om statistische gegevens op te stellen om zo uw gebruikerservaring te verbeteren. Dat doen we door bepaalde voorkeuren te onthouden zodat u bv. niet elke keer opnieuw uw taal moet kiezen. Er zijn verschillende soorten cookies. Winozof gebruikt technische cookies, tracking cookies en cookies van derden.

Via de technische cookies kunnen we :

Via de tracking cookies kunnen we :

Via de cookies van derden kunnen we :

Privacy

De cookies worden voor een periode van maximaal 12 maanden op de harde schijf van uw computer bewaard.

Met de cookies die Winozof gebruikt, is het niet mogelijk om personen te identificeren. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen u als individu dus niet koppelen aan een naam en/of voornaam. Via het IP-adres, wordt alleen uw computer herkend als de cookies erop geregistreerd zijn.

Cookies toestaan of blokkeren ?

De meeste internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden, maar u kunt natuurlijk zelf bepalen of uw browser cookies aanvaardt of blokkeert.

Winozof kan echter niet garanderen dat u toegang krijgt tot alle diensten van haar website als u de registratie van cookies blokkeert.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van Winozof vindt u in het Privacy Policy van Winozof.


1. Onze privacyverklaring

Winozof België hecht veel belang aan uw privacy. Daarom willen we ook dat u een goed zicht hebt op hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en bij ons worden gebruikt. ‘We’, dat is Pageboy Fromwood & Associates SCS, gevestigd in de Boterbloemenlaan 10 te 3080 Tervuren.

Deze privacyverklaring is bedoeld om ‘u’ – als klant, potentiële klant, bezoeker van onze website of iemand anders die met ons contact opneemt – op een eenvoudige manier uit te leggen wat voor persoonsgegevens we gebruiken en hoe we die verwerken.

Deze privacyverklaring geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen.

2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan we niet alleen gegevens die u rechtstreeks identificeren, maar ook gegevens aan de hand waarvan u onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd:

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens verwijst naar het verzamelen, opslaan, bewaren, gebruiken, raadplegen, wijzigen, bekendmaken, verspreiden of vernietigen van uw persoonsgegevens.

2.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De verschillende categorieën van persoonsgegevens die wij doorgaans verwerken, zijn:

We maken in principe geen gebruik van gevoelige persoonsgegevens gelinkt aan gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

2.2 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Dergelijke persoonsgegevens kunnen met name betrekking hebben op:

We verwerken bijvoorbeeld uw persoonsgegevens wanneer u een rekening opent, onze website bezoekt of een enquête invult. Het gaat zowel om gegevens waarbij u in eigen naam handelt of in naam van een rechtspersoon.

We maken ook gebruik van persoonsgegevens van derden, zoals personen die geen klant zijn van ons, maar vanuit een bepaalde hoedanigheid, een bepaald recht of een bepaalde aanspraak een relatie met de klant hebben.

Enkele voorbeelden:

2.3 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Beheer van het klantendossier

Als u met ons wilt werken, zijn wij wettelijk verplicht om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen (zoals een kopie van uw identiteitskaart of andere documenten die uw identiteit bevestigen) om te oordelen of we u als klant kunnen aanvaarden of niet. Bovendien hebben we uw adres of telefoonnummer nodig om u in de toekomst te kunnen contacteren.

- Levering van onze producten en uitvoering van de diensten

Als u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt aankopen, hebben we eveneens enkele van uw persoonsgegevens nodig om te beoordelen of we u die specifieke producten of diensten kunnen leveren.

- Beheer van de klantenrelatie

U kunt uitnodigingen krijgen om deel te nemen aan klantentevredenheids- of andere enquêtes. De resultaten van dergelijke enquêtes kunnen worden meegedeeld aan ons personeel om onze producten en diensten te verbeteren. We kunnen ook aantekeningen gebruiken die gemaakt zijn tijdens een bezoek in onze kantoren om gemakkelijker op maat gemaakte producten en diensten aan te bieden.

- Om onze commerciële aanpak zo persoonlijk te maken

Zoals het sturen van brieven of e-mails die een gepersonaliseerde aanbieding bevatten of het tonen van gepersonaliseerde aanbiedingen op onze website of mobiele applicaties.

Om u de meest relevante producten en diensten aan te bieden, kunnen we:

- Optimalisering van onze dienstverlening

We gebruiken ook contact- en beveiligingsgegevens (wachtwoord) om verrichtingen en communicatie via onze kanalen op afstand te beveiligen.

3. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

3.1 We leven de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens na

Onze reputatie met betrekking tot onze integriteit en ons respect voor de privacy van onze klanten zijn voor ons buitengewoon belangrijk. We doen alles wat we kunnen om de geldende Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten na te leven. Hierop wordt toegezien door de Belgische Privacycommissie.

In overeenstemming met de wet nemen wij gepaste technische en organisatorische maatregelen (bv. procedures, IT-beveiligingsmaatregelen enz.) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen toevallig verlies of diefstal.

We maken ook contractuele afspraken met de leveranciers of partners die persoonsgegevens verwerken of aan wie we uw informatie meedelen.

3.2 Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u klant wordt of zich online registreert bij onze diensten, online formulieren invult of contracten ondertekent, onze producten en diensten gebruikt of via een van onze kanalen met ons contact opneemt.

3.3 Hoe zit het met cookies?

We gebruiken cookies op onze website om de werking ervan te verbeteren, uw voorkeuren te onthouden en u informatie aan te reiken waarvan wij menen dat ze voor u interessant kan zijn.

Eenvoudig gezegd zijn cookies kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Ze kunnen verschillende functies hebben, maar doorgaans houden ze gegevens bij over de websites die u bezoekt. Ze bevatten een kleine hoeveelheid informatie over uw bezoeken aan een specifieke website, die gebruikt kan worden om u en uw voorkeuren te onthouden voor een later bezoek.

Cookies kunnen ‘functioneel’ zijn en gegevens bevatten over u (als gebruiker), zoals de taal of munteenheid die u koos, zodat die opnieuw verschijnen telkens u de website bezoekt.

Cookies kunnen ook ‘technisch’ zijn en gegevens bewaren over welke pagina’s op de website van ING België de gebruiker bezocht en waar informatie werd ingevoerd in formulieren. Dergelijke cookies reiken u informatie op maat aan en kunnen voorkomen dat u voortdurend dezelfde advertenties of berichten te zien krijgt.

We gebruiken de gegevens die cookies registreren ook voor statistieken en studies over de website van Winozof België en om de inhoud en prestaties ervan te verbeteren. We kunnen cookies gebruiken om patronen in uw onlinegedrag te identificeren en de inhoud van onze website af te stemmen op uw behoeften en interesses.

De meeste webbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser echter instellen om u te informeren over hoe u deze cookies kan beheren. Als u onze cookies weigert, kan onze website trager werken of kunt u misschien niet alle diensten gebruiken.

Meer informatie over het gebruik van onze cookies vindt u in de verklaring van Winozof over cookies. Uitvoerigere algemene informatie over het gebruik van cookies vindt u op  www.allaboutcookies.org

3.4 Automatische verwerking van uw persoonsgegevens

Om producten en diensten snel en efficiënt te leveren, kunnen uw persoonsgegevens soms automatisch worden verwerkt. Niettemin hebt u altijd het recht om een persoonlijke herziening te vragen van elke geautomatiseerde procedure.

3.5 Wij beveiligen uw gegevens

3.5.1 Hoe beveiligen we uw gegevens?

We nemen de verantwoordelijkheid om uw gegevens te beveiligen zeer ernstig. Daartoe hebben we een beveiligingskader ingevoerd dat regelmatig wordt bijgewerkt en volledig in lijn is met de internationale regels en normen. We hebben hiervoor gepaste technische maatregelen en procedures ingevoerd om de integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen, en te waarborgen dat ze op een vertrouwelijke en veilige manier worden verwerkt.

3.5.2 Hoe kunt u uw persoonsgegevens beveiligen?

Wij doen al het mogelijke om uw gegevens te beschermen, maar zelf kunt u ook volgende maatregelen overwegen om uw gegevens te beveiligen:

3.6 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We streven ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

De gegevens, zoals de opnames van bewakingscamera’s of telefoongesprekken, worden zoals wettelijke voorgeschreven minder lang bewaard.

Om te beslissen hoe lang persoonsgegevens moeten worden bewaard, dienen we ook rekening te houden met de bewaringsplicht die andere geldende wetten kunnen opleggen. We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken.

Er is bijgevolg geen algemene bewaartermijn – hij varieert naargelang de omstandigheden.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

4.1 Uw persoonsgegevens binnen Winozof

Wij springen uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en delen alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere Winozof-entiteiten. Wij zijn aansprakelijk voor onze eigen producten, maar werken ook samen met zelfstandige agenten die namens ons optreden. Winozof heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen de Groep worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn in overeenstemming met wereldwijde aanvaarde regels en normen.

4.2 Uw persoonsgegevens buiten Winozof

1. Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met externe partijen. Wij zijn wettelijk verplicht om aan volgende derden persoonsgegevens door te geven:

2. Derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen een beroep doen:

In bovenstaande gevallen zien wij erop toe dat de derden alleen toegang hebben tot de beperkte persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun specifieke taken uit te voeren. We zien er ook op toe dat die derden zich ertoe verbinden de gegevens te gebruiken op een veilige en vertrouwelijke manier en in overeenstemming met onze richtlijnen. In geen geval verkopen we uw persoonsgegevens door aan derden.

Wanneer we samenwerken met derden buiten België nemen wij gepaste maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens in het land van ontvangst voldoende worden beschermd. Dat geldt in het bijzonder wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de bescherming van persoonsgegevens verschillend is dan in de EER. In dergelijke gevallen nemen wij maatregelen (zoals contractuele verbintenissen) om te waarborgen dat persoonsgegevens even zorgvuldig worden verwerkt als in België.

5. Welke rechten hebt u?

5.1 Wilt u uw persoonsgegevens inzien of verbeteren?

Wij streven naar een hoge mate van transparantie over welke gegevens we gebruiken. U hebt wettelijk het recht om de persoonsgegevens die we over u bewaren, in te zien.

Wij kunnen u:

Voor inzage in uw persoonsgegevens, kunt u terecht in een van onze winkels. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden. Nadien overhandigen wij u een kopie van de gegevens die wij gebruiken. Voor elke volgende kopie waar u om vraagt, mogen wij een redelijke vergoeding voor administratieve kosten vragen.

In bepaalde omstandigheden, wanneer inzage in de gegevens commercieel gevoelige informatie zou onthullen die wij moeten beschermen of een gerechtelijk onderzoek zou doorkruisen, kunnen wij echter genoodzaakt zijn om inzage te weigeren. U verneemt binnen een redelijke termijn waarom uw verzoek wordt geweigerd en hoe u eventueel via een van onze kanalen een klacht kunt indienen.

We doen al het nodige om te garanderen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig, actueel, volledig, relevant en niet misleidend zijn. We kunnen u vragen om te bevestigen of uw gegevens nog actueel zijn. Als u denkt dat de persoonsgegevens in ons bezit niet correct zijn, kunt u ons vragen om ze te wijzigen.

We zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen, nadat we u hebben meegedeeld hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben.

We zullen uw persoonsgegevens aanpassen indien blijkt dat ze foutief, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Als we uw gegevens verbeteren en ze voordien hadden gedeeld met een derde, zullen we ook die derde op de hoogte brengen wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Als we uw verzoek om uw persoonsgegevens te verbeteren weigeren, zullen we u uitleggen waarom en hoe u een klacht kunt indienen. In dat geval kunnen we u een aanvullende verklaring bezorgen dat de gegevens volgens u foutief zijn.

U kunt een dergelijk verzoek indienen in de winkel van uw keuze.

5.2 Wenst u niet langer gepersonaliseerde aanbiedingen meer te ontvangen?

Wanneer u klant wordt bij ons, vragen we u of u een gepersonaliseerde benadering wenst waarvoor wij gebruik maken van uw gegevens.

Nadien kunt u op elk moment beslissen om niet langer te genieten van deze gepersonaliseerde commerciële benadering:

Merk op dat wij, ook als u zich tegen een gepersonaliseerde commerciële benadering hebt verzet, u kunnen contacteren voor andere doeleinden, zoals een wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst.

5.3 Wenst u informatie of hebt u een klacht?

Wij zijn aansprakelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, zoals uw naam, adres en bankrekeninginformatie.

Wij verbinden ons ertoe elke klacht op het vlak van privacy snel te behandelen en hebben dan ook procedures om doeltreffend te kunnen reageren op elk probleem dat u meldt.

Als u meer informatie wenst over externe partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen meedelen vanwege een wettelijke verplichting of in het kader van een dienst die wij aan hen hebben toevertrouwd of als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u met ons contact opnemen door:

U kunt ons ook een brief sturen op onderstaand adres :

Winozof Complaint Management
Boterbloemenlaan 10
3080 Tervuren

Als u niet tevreden bent met hoe uw klacht werd behandeld, kunt u uw klacht ook melden bij de  Privacy Commissie.

6. Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig met ingang van 1 januari 2017 en kan worden gewijzigd om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving of bij Winozof België. De recentste geldende versie is beschikbaar op de website en wij brengen u via de website en andere communicatiekanalen op de hoogte van wijzigingen.


Concept en productie :

Deze Webwinkel is ontwikkelt met de agentschap Pageboy Fromwood & Associates. U kunt contact met hen nemen om nieuws en advies over online verkopen en het beheer van uw e-commerce website te krijgen.

Copyright © januari 2017 - Winozof is een handelsmerk dat eigendom is van het bedrijf Pageboy Fromwood & Associates SCS - Vennootschapszetel: Boterbloemenlaan 10, B-3080 Tervuren - RPR Brussel - Btw BE 0651.613.831 - Tél. +32 (0) 2 / 688.49.03 - info@winozof.be - BIC (SWIFT) : KEYTBEBB - IBAN : BE27 6511 5775 7873.